วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #589 ::  QA-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ในพุธที่ 29 เมษายน 2558  เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดยวิทยากรผู้บรรยาย คือ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

2. เพื่อตอบข้อสงสัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมวันที่ :: 29 เมษายน 58
ประกาศ่ :: 15 พฤษภาคม 58 [17:00:41]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::