วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #588 ::  QA-ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

      วิทยาลัยฯ จัดประชุม เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

ในจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ   โดยวิทยากรผู้บรรยาย คือ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

2. เพื่อตอบข้อสงสัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภยใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมวันที่ :: 23 มีนาคม 58
ประกาศ่ :: 16 เมษายน 58 [11:17:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::