วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #587 ::  QA-อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx”
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
            วิทยาลัยฯ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx”

 

       ในศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558  เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย CMP122 ชั้น 1 วิทยาลัยฯ  ในการนี้จึงได้เชิญ รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายและอบรม 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบความเป็นมาและประโยชน์ของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx  โดยสุดท้ายผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถเขียนโครงร่างองค์กรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของเกณฑ์ได้ รวมถึงนำไปปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

กิจกรรมวันที่ :: 20 มีนาคม 58
ประกาศ่ :: 16 เมษายน 58 [11:11:33]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::