วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #576 ::  QA-ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าเป้าหมาย ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุม เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ การกำหนดค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 28 มกราคม 2558  เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

2. เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

3. เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

    โดยประธานการประชุม คือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ตำแหน่ง คณบดีว  และผู้กล่าวชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพ คือ ดร.สุวภรณ์ แดนดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

กิจกรรมวันที่ :: 28 มกราคม 58
ประกาศ่ :: 29 มกราคม 58 [14:17:17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::