วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #575 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ศูนย์พัฒนาเด็ก ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 (2)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรมตรวจเอกสารหลักฐาน สำรวจสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก และสัมภาษณ์คุณครู เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตรวจประเมินคุณภาพดังกล่าว
กิจกรรมวันที่ :: 25 ธันวาคม 57
ประกาศ่ :: 26 ธันวาคม 57 [15:29:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????????????????????????