วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #574 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ศูนย์พัฒนาเด็ก ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 (1)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะที่ 1 โดยมีผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 1. นายอุดม พิมพา 2. นางไพรวัลย์ โปรดเมธี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายนอกในอีก 3-5 ปีข้างหน้าต่อไป
กิจกรรมวันที่ :: 26 ธันวาคม 57
ประกาศ่ :: 26 ธันวาคม 57 [15:18:40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::