วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #572 ::  QA-ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ตามที่ ทางทำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4 วิทยาลัยฯ วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของวิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยต่อไป โดยประธานการประชุม คือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมวันที่ :: 20 สิงหาคม 57
ประกาศ่ :: 22 กันยายน 57 [14:22:55]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::