วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #568 ::  กิจกรรมโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ในวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2557 ณ อุบลน้ำซับ รีสอร์ท อุบลราชธานี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มินตรา สาระรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก อมร ผ่องสมรูป ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ และผู้เข้ารับการอบรม และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมจากเครือข่ายงานอนามัยเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแกนนำเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง อสม. ครูอนามัย/โภชนาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดร.เนวิน สกิมอชอว์ 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด 3)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านธาตุแสนคูณ 4)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง 5)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ 6)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ และ 7)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ซึ่งกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขอนามัย การจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ การจัดกิจกรรมกลุ่มสะท้อนพลังเพื่อหาปัญหาและจัดทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพฯ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จริง
กิจกรรมวันที่ :: 21 สิงหาคม 57
ประกาศ่ :: 26 สิงหาคม 57 [11:21:00]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::