วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #561 ::  QA-พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลสำหรับบุคลากรดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     มหาวิทยาลัยอุบลนาชธานี จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลสำหรับบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและด้านกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้เป็นผู้เข้ารับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1.นางสาวลภัส ยิ่งยืน 2.นางสาวณรัญญา มีชัย บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน 1.ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 2.นายวัชรพงษ์ แสงนิล บุคลากรดีเด่นด้านกีฬาบุคลากร 1.นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ 2.นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค 3.นายสายชล จันผกา
กิจกรรมวันที่ :: 29 กรกฎาคม 57
ประกาศ่ :: 30 กรกฎาคม 57 [11:55:32]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::