วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #560 ::  QA-ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 โดยมี ศ.เกียรติคุณ) พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพท่านที่1 และรศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรมการตรวจประเมินท่านที่ 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (กลุ่มวิทย์-สุขภาพ) ในวันที่ 15-17กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 15 กรกฎาคม 57
ประกาศ่ :: 30 กรกฎาคม 57 [11:13:05]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????????????????????????