วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #554 ::  ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

เมื่อระหว่างวันที่  25 ถึง 26 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ได้มีการจัดปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based learning (PBL) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่จะเริ่มมีการเรียน PBL ในปีการศึกษา 2557 นั้น โดยมี รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าที่ร่วมการปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การจัดปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2 ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL ทั้งในเชิงหลักการและการปฏิบัติตัวสำหรับการเรียน PBL ตลอดจนได้ทราบถึงแหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการเรียน ทั้งนี้เพื่อจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียน PBL ในภาคการศึกษาต่อๆไป การจัดปฐมนิเทศการเรียน PBL ครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 36 คน และมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 คน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยช่วยแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียน PBL
กิจกรรมวันที่ :: 28 เมษายน 57
ประกาศ่ :: 28 เมษายน 57 [14:37:49]
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::