วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #531 ::  QA-ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2556วิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา  09.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม cmp 401  ชั้น  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธานในที่ประชุมคือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม   ตำแหน่ง คณบดี  และ อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ

1.ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2556 

2.แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพระดับกลุ่มวิชา และระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2556 

3.แจ้งการติดตามข้อมูล แนวทางพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน รอบปีการศึกษา 2556 ต่อไป

กิจกรรมวันที่ :: 24 ธันวาคม 56
ประกาศ่ :: 24 ธันวาคม 56 [16:08:28]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::