วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #527 ::  การประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

รองศาสตราจารย์ นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้แทน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๒๐ แห่ง ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

              ในส่วนของรายละเอียดการประชุม ได้นำเสนอวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบของแต่ละสถาบัน และประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าการเสนอพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข และ การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามกรอบ TQF เป็นต้น

กิจกรรมวันที่ :: 16 กันยายน 56
ประกาศ่ :: 14 พฤศจิกายน 56 [13:49:40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::