วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #517 ::  QA- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ วันที่ 9 พ.ค.2556
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

            คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่แต่งตั้งโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมี ศ. (เกียรติคุณ) พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ และคณะ

             ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อซักถามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในวันที่  9  พฤษภาคม  2556  เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

กิจกรรมวันที่ :: 9 พฤษภาคม 56
ประกาศ่ :: 14 พฤษภาคม 56 [15:12:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::