วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #516 ::  QA- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ วันที่ 8 พ.ค.2556
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

            คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่แต่งตั้งโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมี ศ. (เกียรติคุณ) พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

           โดยวิทยาลัยฯ ได้ประชุมรับการตรวจประเมินพร้อมร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน   และเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อซักถามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่  8  พฤษภาคม  2556  เวลา 8.00 – 10.00น. ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กิจกรรมวันที่ :: 8 พฤษภาคม 56
ประกาศ่ :: 14 พฤษภาคม 56 [15:10:10]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ ::   วันที่ ::