วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #514 ::  QA-ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2555 และการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา  9.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม cmp 412  ชั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธานในที่ประชุมคือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม   ตำแหน่ง คณบดี  และ อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ

ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2555 และเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปี 2552-2554

กิจกรรมวันที่ :: 5 เมษายน 56
ประกาศ่ :: 22 เมษายน 56 [10:32:57]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::