วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #512 ::  อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี

วันที่ 25-26 มีนาคม 2556

ณ ห้อง CMP 122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมวันที่ :: 25 เมษายน 56
ประกาศ่ :: 2 เมษายน 56 [12:02:44]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ :: supattra.c@ubu.ac.th  วันที่ ::