วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #511 ::  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลรายงานประเมินตนเอง (สมศ.) รอบสาม วิทยาลัยฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สมศ. รอบสาม ของวิทยาลัยฯ  รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554   ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา  13.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม cmp 412  ชั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธานในที่ประชุมคือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม   ตำแหน่ง คณบดี  และ อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ

พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการซ้อมตรวจประเมิน ในวันที่ 24-25 มกราคม 2556 เพื่อมาปรับปรุงแก้ไข SAR ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมวันที่ :: 11 กุมภาพันธ์ 56
ประกาศ่ :: 11 กุมภาพันธ์ 56 [09:53:19]
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์  อีเมล์ :: -  วันที่ ::