วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #509 ::  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมวันที่ :: 2 กุมภาพันธ์ 56
ประกาศ่ :: 4 กุมภาพันธ์ 56 [16:41:40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สายชล จันผกา  อีเมล์ :: saichon.c@ubu.ac.th  วันที่ ::