วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #501 ::  QA-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554 (ครั้งที่ 2)
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกณฑ์ สมศ. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554 ( ครั้งที่ 2 )  ในวันพฤหัสบดีที่  29   พฤศจิกายน  2555 เวลา  13.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม cmp412  ชั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธานในที่ประชุมคือ อาจารย์ปัณฑิตา สุขุมาลย์   ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ

1.พิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ สมศ รอบสาม ปีการศึกษา 2552 - 2554

2.พิจารณา วิเคราะห์ ระบุ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

กิจกรรมวันที่ :: 29 พฤศจิกายน 55
ประกาศ่ :: 4 ธันวาคม 55 [17:42:09]
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::