วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #500 ::  QA-ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกณฑ์ สมศ. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554  ในวันพฤหัสบดีที่  8   พฤศจิกายน  2555 เวลา  13.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม cmp412  ชั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประธานในที่ประชุมคือ รองคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล  พญ.ชลลดา บุษยรัตน์    และผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ  อาจารย์ปัณฑิตา สุขุมาลย์  นำเสนอข้อมูลในที่ประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ

1.พิจารณาค่าหาผู้รับผิดชอบการเขียน SAR เกณฑ์ สมศ. รอบสาม ปี 2552-2554

2.แจ้งเรื่อง กำหนดการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.พิจารณา ติดตาม กำกับ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบสาม

กิจกรรมวันที่ :: 8 พฤศจิกายน 55
ประกาศ่ :: 12 พฤศจิกายน 55 [10:27:23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ :: supattra.c@ubu.ac.th  วันที่ ::