วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #469 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 9 มี.ค.2555
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.2555 เวลา 13.30 - 17.00 น.  ณ  ห้อง CMP412 ชั้น 4  วิทยาลัยฯ

 โดยประธานการประชุมคือ อาจารย์ปัณฑิตา สุขุมาลย์  ตำแหน่ง รักษาราชการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อ

 1. ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 รอบ 9 เดือน

 2. รายงานการพัฒนา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา

 3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2554             

                                              

กิจกรรมวันที่ :: 12 มีนาคม 55
ประกาศ่ :: 12 มีนาคม 55 [16:12:50]
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::