วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #463 ::  QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร วิทยาลัยฯ ในองค์ประกอบที่ 2 ,3 ,4 ,5 และ 6 ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ในตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 ,3.1 , 3.2, 4.1, 5.1 และ 6.1 ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์   ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554  เวลา 9.00 - 14.00 น.  ณ ห้อง CMP 401  ชั้น 4  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    โดยประธานการประชุม คือ อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ( รักษาราชการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ )  และผู้แทนจาก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้แก่  นพ.ถนอมชัย  โคตรวงษา  (นายแพทย์ชำนาญการ) , คุณเรวดี อุทธา  (หีวหน้าสำนักงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์) และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมประชุม พร้อมหัวหน้ากลุ่มวิชาทั้ง 2 กลุ่ม และทีมคณาจารย์และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม  1. เพื่อร่วมพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิฃาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  และที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ

                                             2. เพื่อแนะนำ การใช้งานระบบการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา แก่ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

                                             3. เพื่อติดตามการดำเนินงาน และร่วมแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการดังกล่าว

 

กิจกรรมวันที่ :: 9 ธันวาคม 54
ประกาศ่ :: 13 ธันวาคม 54 [13:36:35]
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::