วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #461 ::  QA-ประชุมกรรมการจัดทำ SAR และจัดเก็บเอกสาร กลุ่มสำนักงานคณบดี วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ SARและจัดเก็บเอสาร กล่มสำนักงานคณบดี วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554  เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง CMP412 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์  เพื่อ ชี้แจง ติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ  โดยประธานในการประชุมคือ  อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมวันที่ :: 10 พฤศจิกายน 54
ประกาศ่ :: 14 พฤศจิกายน 54 [13:31:14]
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::