วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #452 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยฯ ป
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  วิทยาลัยฯ ขึ้นในวันที่ 1 ก.ย.2554  เวลา 13.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม CMP412  ชั้น4  วิทยาลัยฯ   โดยมี รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ( คณบดี ) เป็นประธาน    และมี อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 1. เพื่อพิจารณาเกณฑ์อัตลักษณ์วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554

                                           2. หาผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2554

                                           3. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555

                                           4. หาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

 

 

 

กิจกรรมวันที่ :: 1 กันยายน 54
ประกาศ่ :: 1 กันยายน 54 [18:04:45]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::