วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #450 ::  QA-ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554   ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554   เวลา 12.00 - 15.30 น.   ชั้น 4  วิทยาลัยฯ    โดยประธานการประชุม คือ คณบดี ( รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ) ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ( อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ )  ดำเนินการประชุมแทน

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนา ปรับปรุง และร่วมกันแก้ปัญหา  การดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2554 โดยพิจารณาจากผลประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา  โดยมี อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมวันที่ :: 16 สิงหาคม 54
ประกาศ่ :: 18 สิงหาคม 54 [15:35:52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::