วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #448 ::  QA-กรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกา 2553 เข้าเยี่ยมศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

กรรมการตรวจะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553  ได้แก่

1. รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ( กรรมการ )

2. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ( กรรมการ ) 

3. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา   สำนนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ( เลขานุการ )

พร้อมด้วย    คณบดี, รองบริการวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก พร้อมอาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข  เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็น และเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว  โดยได้มีอาจารย์แพทย์จาก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์  ได้แก่

1. นพ.วิวัฒน์ ลือวิเศษไพบูลย์    

2. พญ.อมรรัตน์ ธีระตกุลพิศาล  

พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์  และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง ดังกล่าว

กิจกรรมวันที่ :: 3 สิงหาคม 54
ประกาศ่ :: 3 สิงหาคม 54 [11:25:47]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::