วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #447 ::  QA-ประชุมตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการเข้าเยี่ยม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554  เวลา 14.00 น - 15.20 น.  ณ ห้อง CMP 412 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับมหาลัย ได้เข้าเยี่ยมวิทยาลัยฯ  ได้แก่

1. รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ( กรรมการ )

2. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ( กรรมการ ) 

3. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ( เลขานุการ )

โดย ประธานการตอนรับของวิทยาลัยฯ คือ พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ) พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยฯ เข้าตอนรับ และร่วมตอบประเด็นข้อสักถามของคณะกรรมการ ดังกล่าว

กิจกรรมวันที่ :: 1 สิงหาคม 54
ประกาศ่ :: 1 สิงหาคม 54 [16:55:24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::