วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #446 ::  นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

 

    โครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา 1902 406 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเพิ่มเติมประสบการณ์นอกสถานที่ให้แก่นักศึกษาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

กิจกรรมวันที่ :: 24 มิถุนายน 54
ประกาศ่ :: 8 กรกฎาคม 54 [15:42:24]
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ดร.สมเจตน์ ทองดำรงธรรม  อีเมล์ :: somjate.t@ubu.ac.th  วันที่ ::