วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #438 ::  QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 15-16 มิ.ย.2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553  ในวันที่ 15-16 มิ.ย.2554   โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  ได้แก่

1. รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ         ประธานกรรมการตรวจประเมิน     ( คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

2. ผศ.ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์               กรรมการ                                    ( คณะวิทยาศาสตร์ )

3. ผศ.ดร.ประสงค์สม  ปุณยอุปพัทธ์        กรรมการ                                     ( คณะวิทยาศสตร์ )              

4. ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์                  กรรมการ                                     ( คณะเภสัชศาสตร์ )

5. ดร.พิชญาภรณ์  สุวรรณกูฏ                   กรรมการ                                     ( คณะวิทยาศาสตร์ )

6. อาจารย์ศิริสุดา  แสนอิว                       กรรมการ                                      ( คณะรัฐศาสตร์ )

7. อาจารย์วิภาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์      กรรมการ                                       ( คณะรัฐศาสตร์ )    

         และในการตรวจประเมินดังกล่าว ได้มีผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คือ นพ.หรรษา แต้ศิริ เข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน ดังกล่าวด้วย

กิจกรรมวันที่ :: 22 มิถุนายน 54
ประกาศ่ :: 22 มิถุนายน 54 [15:12:41]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::