วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #430 ::  ผลการคัดเลือกผู้นำต้นแบบสุขภาพดี และผู้นำต้นแบบประพฤติดี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ผลการคัดเลือกผู้นำต้นแบบสุขภาพดี และผู้นำต้นแบบประพฤติดี

 

รางวัลผู้นำต้นแบบสุขภาพดี จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์ จำนวน 2 คน แยกตามชั้นปี 

ชั้นปีที่

ผู้ได้รางวัล

ตำแหน่ง

รางวัล

2

นายทรงอภิรัชต์ อ่อนอัฐ

ผู้นำต้นแบบสุขภาพดี

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

3

น.ส.สุจินันท์ น้อยวิไล

ผู้นำต้นแบบสุขภาพดี

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 คน แยกตามชั้นปี

ชั้นปีที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

รางวัล

2

นายพงษ์พัฒน์ น้อยหอม

ผู้นำต้นแบบสุขภาพดี

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

3

นายทรงศักดิ์ ชะคู

ผู้นำต้นแบบสุขภาพดี

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

4

นายเสกสรร สายพงษ์

ผู้นำต้นแบบสุขภาพดี

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

 

างวัลผู้นำต้นแบบประพฤติดี จำนวน 6 คน ได้แก่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ แยกตามชั้นปี

ชั้นปีที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

รางวัล

2

นายพงษ์พัฒน์ น้อยหอม

ต้นแบบผู้นำประพฤติดีเด่น

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

 

น.ส.นุราวี เนตรน้อย

ต้นแบบผู้นำประพฤติดี

ประกาศนียบัตร

3

น.ส.ปิยนาถ บัวคุ้ม

ต้นแบบผู้นำประพฤติดีเด่น

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

 

น.ส.มัลลิกา สุขไชย

ต้นแบบผู้นำประพฤติดี

ประกาศนียบัตร

4

น.ส.ขวัญฤดี พ่อหลอน

ต้นแบบผู้นำประพฤติดีเด่น

ประกาศนียบัตรพร้อมหนังสือ

 

น.ส.วัชราภรณ์ วงค์คูณ

ต้นแบบผู้นำประพฤติดี

ประกาศนียบัตร

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ

อย่าลืมมาร่วมรับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจในวันไหว้ครูนะคะ

 

อ.ปวีณา ผู้ประกาศ

 

กิจกรรมวันที่ :: 6 มิถุนายน 54
ประกาศ่ :: 7 มิถุนายน 54 [05:44:09]
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ปวีณา ลิมปิทีปราการ  อีเมล์ :: pawena.l@ubu.ac.th  วันที่ ::