วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #429 ::  QA-ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 -31 พ.ค.2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2554

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มวิชา ได้แก่

1.       ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์    ประธานกรรมการ

2.       ผศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส          กรรมการ

3.       ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์          กรรมการ

4.       ดร.พิชญาภรณ์  สุวรรณกูฏ           กรรมการ

5.       อ.ศิริสุดา  แสนอิว                      กรรมการ

6.       น.ส.ทัศนีย์ สาคะริชานนท์           เลขานุการ

กิจกรรมวันที่ :: 30 พฤษภาคม 54
ประกาศ่ :: 2 มิถุนายน 54 [15:55:09]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::