วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #428 ::  QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ วันที่ 23 พ.ค.2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 พ.ค.2554  เวลา 13.00-14.30 น. ชั้น 4   วิทยาลัยฯ   วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยฯ

ซึ่ง รองประธาน ดำเนินการประชุม คือ อ.พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์   ได้ดำเนินการประชุม ดังกล่าว

กิจกรรมวันที่ :: 23 พฤษภาคม 54
ประกาศ่ :: 26 พฤษภาคม 54 [09:24:30]
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::