วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #427 ::  QA-อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ผู้แทนวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานระบบ CHE QA Online  ( ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. )   ที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  9   พฤษภาคม 2554  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเข้าใจถึงวิธีการทำงานของระบบ  วิธีการใช้งาน  การจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตามรายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2553     

กิจกรรมวันที่ :: 9 พฤษภาคม 54
ประกาศ่ :: 9 พฤษภาคม 54 [17:59:33]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::