วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #426 ::  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัย ครั้งที่1/2554
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วัทยาลัยแพยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554  ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2554  เวลา 9.00-12.00 น.  ห้อง CMP412   ชั้น 4   วิทยาลัยฯ   โดยประธานการประชุมคือ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ตำแหน่ง คณบดี     โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ คือ

1. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  พร้อมกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวดปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค.2553- 30 ก.ย.2554)  

2. รายงานติดตาม ควบคุมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2554  

      โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

กิจกรรมวันที่ :: 25 มีนาคม 54
ประกาศ่ :: 25 มีนาคม 54 [15:28:23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::