วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #424 ::  ประชุม กรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามSAR ของกลุ่มสำนนักงานคณบดี
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามSAR ของกลุ่มสำนนักงานคณบดี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 13.30 น-16.30 น.  ณ ห้อง CMP401 ชั้น 4  วิทยาลัยฯ   โดย ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม   วัตถุประสงค์เพื่อ ปรึกษาหารือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสำนักงานคณบดี  ประจำปีการศึกษา 2553 ดังกล่าว
กิจกรรมวันที่ :: 10 กุมภาพันธ์ 54
ประกาศ่ :: 23 กุมภาพันธ์ 54 [12:37:41]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::