วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #422 ::  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้านิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
     อ.ปวีณา ลิมปิทีปราการ พร้อม อาจารย์ฐิติรัช งานฉมัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้านิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีฝึกงานในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมวันที่ :: 7 กุมภาพันธ์ 54
ประกาศ่ :: 7 กุมภาพันธ์ 54 [10:54:15]
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ปวีณา ลิมปิทีปราการ  อีเมล์ :: pawena.l@ubu.ac.th  วันที่ ::