วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #416 ::  ประชุม แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

ประชุม แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553  นำทีมโดย อ.ดร.สุรชัย จูมพระบุตร  ตำแหน่ง รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ม.อุบลฯ พร้อมทีมงานประกันคุณภาพฯ ม.อุบลฯ เข้าพบ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ตำแหน่ง คณบดี  พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยฯ  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น. -17.30 น. ณ ห้องCMP 412 ชั้น 4  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กิจกรรมวันที่ :: 13 ธันวาคม 53
ประกาศ่ :: 21 ธันวาคม 53 [13:25:20]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::