วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #415 ::  โครงการอบรม "ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004" วันที่ 11-12 ธันวาคม 2553
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดอบรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง CMP 103 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากบริษัท NPC Safety and Environment Service Co.Ltd. คือ อาจารย์วิชัย รัตนศิริวนิชย์ มาเป็นผู้บรรยาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพในอนาคต  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางบริษัท NPC Safety and Environment Service Co.Ltd.  ซึ่งมีเกณฑ์การผ่านคือนักศึกษาต้องทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ 60 %

กิจกรรมวันที่ :: 12 ธันวาคม 53
ประกาศ่ :: 16 ธันวาคม 53 [13:01:19]
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ปวีณา ลิมปิทีปราการ  อีเมล์ :: pawena.l@ubu.ac.th  วันที่ ::