วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หัวข้อกิจกรรมเลขที่ #409 ::  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553
กิจกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    

วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2/2553  ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม  2553  เวลา  9.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง CMP412 ชั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม  เพื่อพิจารณาค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์ สมศ. ปีการศึกษา 2553  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

             1. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม           คณบดี                                       ประธาน

             2. ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล      รองคณบดีฝ่ายบริหาร                      รองประธาน

             3. อ.สง่า ทับทิมหิน                     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

             4. ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี                  ผู้แทนอาจารย์                               กรรมการ

             5. อ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ              ผู้แทนอาจารย์                                กรรมการ

             6. อ.พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์            อาจารย์                                       กรรมการและเลขานุการ

             7. น.ส.ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรมวันที่ :: 11 ตุลาคม 53
ประกาศ่ :: 11 ตุลาคม 53 [13:58:20]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงประกาศ ::ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์  อีเมล์ :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com  วันที่ ::