โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อเรา


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901


  ติดต่อสำนักงาน   ติดต่ออาจารย์  
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 045353900 อ.จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 045353900 ต่อ 5841
  โทรสาร 045353901 อ.นิตยา จิตบรรเทิง 045353900 ต่อ 5842
  คณบดี ( รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ) 045353904 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 045353900 ต่อ 5843
  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 045353900 ต่อ 5891 อ.พลากร สืบสำราญ 045353900 ต่อ 5844
  รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 045353900 ต่อ 5892 อ.ชาญวิทย์ มณีนิล 045353900 ต่อ 5845
  รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 045353900 ต่อ 5893 อ.สมเจตน์ ทองคำ 045353900 ต่อ 5846
  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 045353900 ต่อ 5894 ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 045353900 ต่อ 5847
  งานส่งเสริมวิจัยฯ (วัชรพงษ์) 045353902 ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา 045353900 ต่อ 5848
     - 045353903 อ.ลักษณีย์ บุญขาว 045353900 ต่อ 5849
  งานแผนและงบประมาณ : นันทิญา 045353905 ดร.กาญจนา แปลงจิต 045353900 ต่อ 5850
  งานแผนและงบประมาณ : 045353900 ต่อ 5815   045353900 ต่อ 5851
  รปภ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 045353906 ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา 045353900 ต่อ 5852
  งานเลขานุการคณบดี 045353907    - 045353900 ต่อ 5853
  งานยานพาหนะ 045353908 ดร.ลติพร อุดมสุข 045353900 ต่อ 5854
  ห้องสมุด : อุบลวรรณ 045353900 ต่อ 5809 อ.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ 045353900 ต่อ 5855
  ห้องสมุด :  ธีรานันท์ 045353900 ต่อ 5810   045353900 ต่อ 5856
  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 045353900 ต่อ 5805-5806 พญ.ศุทธินี ตรีโรจน์พร 045353900 ต่อ 5857
  พนักงานขับรถ/คนงาน/คนสวน 045353900 ต่อ 5802 ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี 045353900 ต่อ 5858
  งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 045353900 ต่อ 5803 ดร.จิตติยวดี ศรีภา 045353900 ต่อ 5859
  งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 045353913 อ.เมรีรีตน์ มั่นวงศ์ 045353900 ต่อ 5860
  งานสารบรรณ 045353919 ผศ.มินตรา สาระรักษ์ 045353900 ต่อ 5861
  ศูนย์พัฒนาเด็ก 045353920 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี 045353900 ต่อ 5862
  งานบริหารบุคคล 045353921 ดร.สุวภรณ์ แดนดี 045353900 ต่อ 5863
  งานการงิน : จารุภรณ์ 045353922 นพ.สุริยง แผลงงาม 045353900 ต่อ 5864
  งานการงิน : ไพวรรณ 045353900 ต่อ 5804   045353900 ต่อ 5865
  งานพัสดุ : กนกภรณ์ 045353923 อ.พัจนภา วงษาพรหม 045353900 ต่อ 5866
  งานพัสดุ : สุวิมล  045353924    - 045353900 ต่อ 5867
  งานพัสดุ :ภานุวัฒน์ 045353900 ต่อ 5814 ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 045353900 ต่อ 5868
  งานวิชาการ : กฤติยา |เบญชญา 045353925 ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 045353900 ต่อ 5869
  งานวิชาการ : รัตติกาล | จิวรา 045353926 ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ 045353900 ต่อ 5870
  งานวิชาการ : ณรัญญา | ลินดา 045353927 อ.ทักษิณ พิมน์ภักดิ์ 045353900 ต่อ 5871
  งานวิชาการ : นิภาพร | กนกวรรณ 045353912 อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ 045353900 ต่อ 5872
  โทรสาร (งานวิชาการ) 045353911 อ.จิราภรณ์ หลาบคำ 045353900 ต่อ 5873
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 045353928 อ.นิยม จันทร์นวล 045353900 ต่อ 5874
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (gross) 045353929 อ.ฐานิสรา โฉมเกิด 045353900 ต่อ 5875
  ผู้ช่วยวิจัย 045353900 ต่อ 5811 อ.สุธารกมล ครองยุติ 045353900 ต่อ 5876
      ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ 045353900 ต่อ 5877
  ติดต่ออาคารผู้ป่วยนอกวิทยาลัยแพทย์ฯ      - 045353900 ต่อ 5878
  เวชระเบียน 045353909    - 045353900 ต่อ 5879
  แผนกยา 045353910    - 045353900 ต่อ 5880
  โทรสาร 045353914   045353900 ต่อ 5881
     - 045353915-3918 อ.รัตยา ทองรุ่ง 045353900 ต่อ 5882
  สำนักงาน 045353940 อ.ปรารถนา โฉมเฉลา l พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ 045353900 ต่อ 5884
  งานซ่อมบำรุง 045353940 ต่อ 5951 พญ.ปาริชาต วงเศนา 045353900 ต่อ 5885
  รปภ. 045353940 ต่อ 5847    
  Lab 045353940 ต่อ 5927 ติดต่อหอพักนักศึกษาแพทย์   
      หอพักนักศึกษาแพทย์ 045353900 ต่อ 6052