หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน่วยงานภายใน


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901


 สำนักงานคณบดี   กลุ่มสาขาวิชา  
  งานเลขานุการ   กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเด็ก