ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222256972
การอบรมหลักสูตร "บุคลิภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [18:26:13]
3

# 222256971
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย International Conference on Sports and Exercise Science in conjunction with Sport Management Association of Thailand ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [18:23:35]
1

# 222256970
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [18:11:58]
1

# 222256968
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [17:46:05]
2

# 222256967
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของแพทยสภา ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [17:40:36]
2

# 222256966
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [17:33:17]
4

# 222256965
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4 : Public Health Updates ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [17:28:31]
1

# 222256964
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน Journal ได้ทำวิจัยเป็น Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 13 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 ก.พ.2567 [17:23:01]
2

# 222256959
ขอซักซ้อมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหนือคำสั่งให้ออก เพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปoi ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 21 ก.พ.2567 [18:56:11]
10

# 222256953
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Adeno-Associated Viral Vector for Gene Therapy and Genome Editing" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.พ.2567 [18:58:35]
9

# 222256952
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง How to use Standardized patients in Health Science Education ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.พ.2567 [18:54:04]
4

# 222256951
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.พ.2567 [18:49:19]
6

# 222256950
ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.พ.2567 [18:44:29]
4

# 222256949
ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.พ.2567 [18:40:03]
4

# 222256948
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.พ.2567 [18:33:44]
3

# 222256947
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.พ.2567 [18:31:03]
2

# 222256945
ขอให้เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 14 ก.พ.2567 [13:41:09]
7

# 222256943
ขอส่งหนังสือ “ตัวอย่างคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณ” ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 12 ก.พ.2567 [18:40:45]
6

# 222256942
แนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี oi ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 12 ก.พ.2567 [17:38:10]
8

# 222256928
ปชส.ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 3 ก.พ.2567 [17:35:44]
6

# 222256926
ปชส.กิจกรรม 2023 China-ASEAN Innovation and Enterpreneurship Competition ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 3 ก.พ.2567 [17:33:32]
5

# 222256924
ปชส.โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 3 ก.พ.2567 [17:31:42]
7

# 222256919
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Mahidol University JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 2 ก.พ.2567 [11:22:10]
9

# 222256916
ปชส.ทุนแลกเปลี่ยนจากรัฐบาลฮังการีสำหรับอาจารย์และนักวิจัย ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 31 ม.ค.2567 [11:19:01]
4

# 222256913
ปชส.ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา 1 ปี) ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 31 ม.ค.2567 [11:03:24]
4

# 222256903
ปชส.ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2024-2025 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 19 ม.ค.2567 [16:19:01]
7

# 222256902
ปชส.การเสนอโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบ APEC HRDWG และ EDNET เพื่อขอรับการสนับสนุนด้นงบประมาณจากเอเปคประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 19 ม.ค.2567 [16:16:14]
6

# 222256900
ปชส.ทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 19 ม.ค.2567 [16:13:41]
3

# 222256899
ปชส.ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2567/2568 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 19 ม.ค.2567 [16:11:08]
7

# 222256892
การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 ม.ค.2567 [14:14:26]
22

จำนวนข่าว  ::  449   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]