ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222257065
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 3 -ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมพลูแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [19:07:19]
2

# 222257064
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [19:03:21]
0

# 222257063
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [18:59:03]
0

# 222257062
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และการประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 27 (ICNB2024 & TNS27) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [18:44:13]
0

# 222257061
นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [18:32:45]
0

# 222257060
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [18:28:41]
1

# 222257059
ขอส่งประกาศแพทยสภา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พศ.2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [18:24:23]
0

# 222257058
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร 1 ปี) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 เม.ย.2567 [18:16:19]
1

# 222257055
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 10 เม.ย.2567 [22:35:30]
3

# 222257052
แนวทางการปฏิบัติในการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 3 เม.ย.2567 [14:27:09]
5

# 222257051
ประชาสัมพันธ์การประชุม WHO High-level Meeting to Defeat Meningitis ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 3 เม.ย.2567 [12:37:16]
2

# 222257050
ประชาสัมพันธ์การประชุม WHO High-level Meeting to Defeat Meningitis ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 3 เม.ย.2567 [12:33:11]
1

# 222257049
ประชาสัมพันธ์การประชุม WHO High-level Meeting to Defeat Meningitis ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 3 เม.ย.2567 [12:32:43]
2

# 222257048
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 2 เม.ย.2567 [15:33:30]
5

# 222257047
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุ มุสิกา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 เม.ย.2567 [13:32:25]
2

# 222257046
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 เม.ย.2567 [09:16:12]
3

# 222257044
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร รอบที่ 1/2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 มี.ค.2567 [17:24:05]
2

# 222257040
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และ Call for abstract ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [18:27:26]
7

# 222257039
ขอเชิญร่วมสนับสนุนละครเวทีการกุศล "ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [18:14:24]
5

# 222257038
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ AI & loTs Summit 2024 ครั้งที่ 6 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [17:28:23]
2

# 222257037
ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [17:24:06]
2

# 222257036
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [17:19:47]
4

# 222257035
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [17:17:47]
4

# 222257034
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่" รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 4 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [17:11:12]
2

# 222257033
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัย และละเมิดของเจ้าหน้าที่" รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 5 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [17:07:15]
4

# 222257032
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนร่างและตรวจแก้ไขหนังสือราชการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด" รุ่นที่ 2-รุ่นที่ 3 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [17:02:44]
3

# 222257030
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับคุลา ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [16:51:28]
3

# 222257029
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของ สตง.และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [16:47:08]
3

# 222257028
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset : การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 4 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [16:44:21]
3

# 222257027
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่ ด้วยการประมวลขั้นตอนเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย" รุ่น ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 มี.ค.2567 [16:35:16]
3

จำนวนข่าว  ::  510   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]