ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222255494
ประชาสัมพันธ์อบรม "ใช้สถิติอย่างไร..งานวิจัยเชิงสำรวจจึงมีคุณภาพ" ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 7 ก.ค.2560 [11:29:05]
7363

# 222255476
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 5 มิ.ย.2560 [15:38:01]
8701

# 222255469
เชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ค.2560 [12:59:00]
5811

# 222255463
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 17 พ.ค.2560 [13:46:19]
4081

# 222255462
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE AWARD 2017 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 17 พ.ค.2560 [13:45:20]
3451

# 222255459
ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ค.2560 [10:12:01]
2419

# 222255458
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม หัวข้อ ผู้สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 เม.ย.2560 [16:19:42]
6506

# 222255457
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 เม.ย.2560 [15:32:00]
6499

# 222255423
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 22 ธ.ค.2559 [09:21:18]
8195

# 222255422
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Medical professionalism across cultures ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 22 ธ.ค.2559 [09:19:58]
7508

# 222255420
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 13 ธ.ค.2559 [15:03:22]
1778

# 222255419
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการกิจกรรมบนระเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่้ 34 (WUNCA) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 13 ธ.ค.2559 [15:00:47]
9678

# 222255378
แจ้งตำแหน่งทางวิชาการของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 5 ก.ค.2559 [11:02:06]
8846

# 222255377
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 4 ก.ค.2559 [15:23:03]
8892

# 222255367
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใข้ฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาล ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 27 เม.ย.2559 [12:27:13]
1706

# 222255320
ประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ม.ราชภัฎสุรินทร์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 22 ธ.ค.2558 [09:21:49]
2979

# 222255315
ประชาสัมพันธ์งานแนะนำหลักสูตรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 พ.ย.2558 [13:46:30]
3884

# 222255309
ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 4 พ.ย.2558 [11:24:16]
2330

# 222255307
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 18/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 8 ต.ค.2558 [14:55:40]
4849

# 222255305
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 8 ต.ค.2558 [14:03:30]
4484

# 222255284
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 2 ต.ค.2558 [12:01:53]
5618

# 222255281
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 30 ก.ย.2558 [11:05:38]
9902

# 222255280
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 30 ก.ย.2558 [10:55:35]
2889

# 222255278
ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปกติขาว) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 22 ก.ย.2558 [16:38:26]
1401

# 222255270
ขอเชิญร่วมงาน "TU Open House 2015" เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 ก.ย.2558 [13:20:25]
1809

# 222255269
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 17 ก.ย.2558 [16:58:10]
5215

# 222255268
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 16 ก.ย.2558 [13:58:53]
4318

# 222255261
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 28 ส.ค.2558 [14:55:13]
8249

# 222255259
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 ส.ค.2558 [11:32:32]
6362

# 222255258
การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 26 ส.ค.2558 [11:30:07]
8023

จำนวนข่าว  ::  250   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]