ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222255773
KM-เวชมนต์ของคนเป็นครู ... [ ข่าวเด่น KM ] 18 ก.ย.2561 [16:39:43]
4855

# 222255772
รายงานประจำปี 2561 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... [ ข่าวเด่น KM ] 18 ก.ย.2561 [16:24:28]
5173

# 222255769
โครงการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่องกรค์แห่งการเรียนรู้ ... [ ข่าวเด่น KM ] 18 ก.ย.2561 [16:23:07]
5280

# 222255767
KM แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานยานพาหนะ ... [ ข่าวเด่น KM ] 18 ก.ย.2561 [16:21:46]
4884

# 222255764
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้-60 ... [ ข่าวเด่น KM ] 18 ก.ย.2561 [16:15:44]
4995

# 222255528
รายงานประจำปี 2559 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... [ ข่าวเด่น KM ] 19 ก.ย.2560 [16:04:46]
5012

# 222255527
โครงการ KM CMP 2560 ... [ ข่าวเด่น KM ] 19 ก.ย.2560 [16:04:20]
4883

# 222255526
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คำสั่งที่ 150/2559 และคำสั่งที่ 223/2560 ... [ ข่าวเด่น KM ] 19 ก.ย.2560 [16:03:45]
5074

# 222255525
KM Problem-based learning PBL ... [ ข่าวเด่น KM ] 19 ก.ย.2560 [16:02:57]
4956

# 222255524
KM FlippedClassroom ... [ ข่าวเด่น KM ] 19 ก.ย.2560 [16:02:30]
4843

# 222255403
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PROBLEM BASE LEARNING) ... [ ข่าวเด่น KM ] 15 ก.ย.2559 [14:24:33]
5043

# 222255277
KM FlippedClassroom 2558 ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:43:55]
5212

# 222255276
รายงานการจัดการความรู้ It's time to change ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:43:22]
4916

# 222255275
โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:42:21]
4978

# 222255272
โครงการ KM CMP 2558 ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:26:12]
5034

# 222255271
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:25:01]
4876

# 254964
รายงานการจัดการความรู้ : การบริหารโครงการไม่ยากอย่างที่คิด ... [ ข่าวเด่น KM ] 8 ม.ค.2557 [14:52:26]
4992

จำนวนข่าว  ::  17   ข่าว หน้า :: [1]  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]