ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222257043
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 กำหนดสอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 มี.ค.2567 [11:38:53]
54

# 222257042
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 3 รอบพิเศษ ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 6 เมษายน 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 มี.ค.2567 [11:34:01]
15

# 222257041
ปชส.โครงการ univie: summer school for International and European studies 2024 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 28 มี.ค.2567 [15:31:35]
12

# 222257011
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 22 มี.ค.2567 [11:21:19]
34

# 222256963
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 23 ก.พ.2567 [10:56:27]
4915

# 222256957
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการสอบระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 20 ก.พ.2567 [13:50:50]
4899

# 222256932
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 7 ก.พ.2567 [14:37:59]
4887

# 222256931
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 5 ก.พ.2567 [15:08:46]
4882

# 222256930
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 5 ก.พ.2567 [09:37:19]
4885

# 222256929
ปชส.ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 ก.พ.2567 [17:37:32]
4884

# 222256927
ปชส.ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 ก.พ.2567 [17:34:55]
4886

# 222256925
ปชส.กิจกรรม 2023 China-ASEAN Innovation and Enterpreneurship Competition ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 ก.พ.2567 [17:33:00]
4879

# 222256923
ปชส.โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 ก.พ.2567 [17:31:11]
4878

# 222256917
ปชส.ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปี 2024/2025 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 31 ม.ค.2567 [11:20:38]
4878

# 222256914
ปชส.ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา 1 ปี) ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 31 ม.ค.2567 [11:04:21]
4878

# 222256911
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 26 ม.ค.2567 [14:02:04]
4880

# 222256909
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 28 มค.2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 25 ม.ค.2567 [11:28:15]
4883

# 222256896
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 15 ม.ค.2567 [10:18:34]
4880

# 222256893
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบอัตนัยประยุกต์(MEQ) ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2567) กำหนดสอบวันที่ 14 มกราคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 ม.ค.2567 [09:43:07]
4882

# 222256874
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ UBU-UH Project 2024 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 ธ.ค.2566 [17:24:13]
4879

# 222256873
ปชส.โครงการ ASEAN Leadership 2024 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 ธ.ค.2566 [17:21:53]
4879

# 222256872
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบทักษะหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 21 มกราคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 ธ.ค.2566 [11:43:59]
4887

# 222256861
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ Modified Essay Question (MEQ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 1 (ศรว.)กำหนดสอบวันที่ 14 มกราคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 4 ธ.ค.2566 [14:24:08]
4878

# 222256860
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 21 มกราคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 4 ธ.ค.2566 [14:21:31]
4881

# 222256819
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 28 มค.2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 14 พ.ย.2566 [12:49:30]
4881

# 222256818
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 26 พย.2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 14 พ.ย.2566 [12:44:03]
4879

# 222256794
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1 Part 2 (Clinical skills) ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 9 พ.ย.2566 [17:22:08]
4878

# 222256769
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 12 ต.ค.2566 [15:32:56]
4880

# 222256745
ปชส.ทุน UK CHEVENING SCHOLARSHIPS 2024/2025 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 9 ต.ค.2566 [11:16:35]
4888

# 222256741
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ครั้งที่ 1 และสอบทักษะหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำห ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 6 ต.ค.2566 [17:53:58]
4888

จำนวนข่าว  ::  419   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]