ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222256162
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 17 มิ.ย.2564 [10:47:59]
6

# 222256153
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 15 มิ.ย.2564 [16:10:32]
5

# 222256132
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 9 มิ.ย.2564 [09:19:28]
45

# 222256127
ประกาศรายชื่อหอพักแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และสามารถย้ายเข้าหอได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย 2564 เป็นต้นไป เพื่อกักตัวในมหาวิทยาลัยเตรียมเปิดเทอม สามารถรับกุญแจกับพ่อบ้าน ประจำหอพัก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 2 มิ.ย.2564 [14:57:38]
89

# 222256118
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 25 พ.ค.2564 [15:57:49]
141

# 222256115
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ขยายเวลาการงดรับและส่งนักศึกษาผู้ฝึกอบรมและแพทย์ประจำบ้านในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 14 พ.ค.2564 [15:43:45]
332

# 222256114
การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 14 พ.ค.2564 [15:35:36]
601

# 222256111
แนวทางการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-สำหรับผู้กู้รายเก่า-เลื่อนชั้นปี- ( กยศ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 พ.ค.2564 [16:29:58]
862

# 222256110
แนวทางการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่- ( กยศ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 พ.ค.2564 [16:29:23]
1642

# 222256109
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 พ.ค.2564 [15:57:55]
853

# 222256108
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 7 พ.ค.2564 [09:27:52]
984

# 222256107
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่(ฉบับที่ 2) : แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 พ.ค.2564 [09:48:32]
458

# 222256106
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ) ครั้งที่ 2/2564 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 30 เม.ย.2564 [13:57:46]
410

# 222256104
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 28 เม.ย.2564 [13:18:40]
859

# 222256101
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) : แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 26 เม.ย.2564 [09:39:20]
685

# 222256097
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 22 เม.ย.2564 [15:34:18]
1017

# 222256096
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 16 เม.ย.2564 [15:02:54]
2193

# 222256094
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 7 เม.ย.2564 [11:02:37]
1948

# 222256090
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2564 กำหนดสอบวันที่ 21 มีนาคม 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 มี.ค.2564 [16:03:39]
3872

# 222256089
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 มี.ค.2564 [14:15:34]
4937

# 222256088
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการสอบระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 มี.ค.2564 [11:02:04]
4004

# 222256085
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE)(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 2 (ปีก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 ก.พ.2564 [16:58:58]
2457

# 222256082
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE)(เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 2 (ปีการศึกษา 2563) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 4 ก.พ.2564 [10:38:11]
6174

# 222256081
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination(OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 1 (ปีการศึกษา 2563) (ครั ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 4 ก.พ.2564 [10:35:22]
3662

# 222256080
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 4 ก.พ.2564 [10:32:35]
1640

# 222256079
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 4 ก.พ.2564 [10:25:43]
6980

# 222256069
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเลื่อนการรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 Part 1 (ปีการศึกษา 2 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 19 ม.ค.2564 [11:23:28]
8163

# 222256068
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 19 ม.ค.2564 [11:17:19]
6376

# 222256065
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2563 (ปีการศึกษา 2563) กำหนดสอบว ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 ธ.ค.2563 [10:23:38]
8451

# 222256063
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2563 Part 2 (Clinical ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 25 ธ.ค.2563 [14:09:50]
7530

จำนวนข่าว  ::  332   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]