ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222255391
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 ส.ค.2559 [16:35:49]
8833

#222255390
ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 29 ก.ค.2559 [16:03:44]
9144

#222255389
ประกาศการจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 15 ก.ค.2559 [16:07:24]
2650

#222255388
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 15 ก.ค.2559 [16:05:56]
2014

#222255387
ขอส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 14 ก.ค.2559 [16:29:13]
1978

#222255386
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 11 ก.ค.2559 [14:42:41]
5710

#222255385
แบบฟอร์ม-TOR-ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ-ปี-59-ปรับในวันประชุม-6-ก.ค.-59 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 7 ก.ค.2559 [15:30:50]
8004

#222255384
จากที่ประชุม-6-ก.ค.-59-Job-description-ปม1 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 7 ก.ค.2559 [15:28:52]
5344

#222255381
zsaHDPGkhKknIu ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 6 ก.ค.2559 [15:48:01]
2299

#222255380
HdLALuABmruUDuJVXHT ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 6 ก.ค.2559 [15:44:39]
1402

#222255379
ประกาศเรื่องการจัดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 5 ก.ค.2559 [16:59:38]
8905

#222255378
แจ้งตำแหน่งทางวิชาการของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 5 ก.ค.2559 [11:02:06]
8961

#222255377
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 4 ก.ค.2559 [15:23:03]
9007

#222255372
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 12 พ.ค.2559 [11:38:48]
1418

#222255371
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 4 พ.ค.2559 [14:59:35]
8631

#222255370
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 29 เม.ย.2559 [14:20:18]
2231

#222255369
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum Activity) Workshop I : Knowing I สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 เม.ย.2559 [15:09:51]
1956

#222255368
OBGPHUVJhZxukFoeH ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 28 เม.ย.2559 [12:04:31]
9611

#222255367
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใข้ฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาล ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 เม.ย.2559 [12:27:13]
1811

#222255366
ประกาศการจัดสรรหอพักนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 22 เม.ย.2559 [10:41:30]
7048

#222255364
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 20 เม.ย.2559 [10:56:12]
1176

#222255363
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 12 เมษายน 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 8 เม.ย.2559 [13:50:22]
7485

#222255362
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 5 เม.ย.2559 [17:33:31]
8024

#222255361
... [ ] 5 เม.ย.2559 [14:12:55]
2940

#222255360
ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 31 มี.ค.2559 [16:05:10]
1907

#222255359
ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 31 มี.ค.2559 [16:04:33]
1096

#222255358
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ขยายกำหนดการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 มี.ค.2559 [11:28:50]
4400

#222255357
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์(ปร5 ปร6) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 11 มี.ค.2559 [15:03:24]
3173

#222255356
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 11 มี.ค.2559 [14:50:26]
9580

#222255355
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 1/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 2 มี.ค.2559 [12:19:39]
1217

จำนวนข่าว  ::  797  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 2 3 4 [5] 6 7 8 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]