ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#254467
การใช้บัตรเข้า - ออก มหาวิทยาลัยอุบลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 25 ม.ค.2556 [09:50:57]
3040

#254466
แจ้งการทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 ม.ค.2556 [10:39:47]
9803

#254465
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 21 ม.ค.2556 [09:35:34]
4121

#254464
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินฯประจำปี พ.ศ.2556-2557 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 18 ม.ค.2556 [14:18:17]
1952

#254463
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Seventh Postgraduate Forum Health Systems and Policy for the ASEAN Economic Community : Shared Visions and Goals ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 17 ม.ค.2556 [09:50:52]
2626

#254462
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 ม.ค.2556 [17:58:55]
2244

#254461
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป(EXPERTS Project) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 ม.ค.2556 [14:42:43]
6893

#254460
แจ้งการทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic editon ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 15 ม.ค.2556 [15:17:58]
4659

#254459
ขอความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 ม.ค.2556 [10:59:39]
1197

#254458
แจ้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 11 ม.ค.2556 [13:47:58]
5684

#254457
ประกาศสำหรับ นศ. หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 10 ม.ค.2556 [09:03:00]
2920

#254456
กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปี 2554 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:21:52]
8011

#254455
ขอเชิญร่วมงาน ปาฐกถา การสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพกับประสิทธิภาพ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:20:39]
8487

#254454
ขอเชิญบริจาคปัจจัยสิ่งของ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:17:06]
6220

#254453
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ที่บรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 9 ม.ค.2556 [16:15:44]
6517

#254452
รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 สำหรับ นศ.วท.บ (สาธารณสุขศาสตร์) ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 9 ม.ค.2556 [09:49:18]
2825

#254451
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ... [ ข่าวสมัครงาน] 4 ม.ค.2556 [11:53:48]
8636

#254450
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 3 ม.ค.2556 [15:20:44]
7361

จำนวนข่าว  ::  1188  ข่าว หน้า :: << หน้าแรก< ย้อยกลับ 34 35 36 37 38 39 [40

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]